10 - 20 maart 2022 — Het Ketelhuis/Westergasfabriek/Amsterdam & online

Bestuursleden

BOARD MEMBERS

Roze Filmdagen zoekt bestuursleden (x/v/m)

Roze Filmdagen is looking for board members (x/f/m)

Roze Filmdagen is het grootste en langst lopende LGBTQ+ filmfestival van Nederland. Elk voorjaar vertonen we 11 dagen lang de beste queer speelfilms, korte films en documentaires afkomstig van alle continenten. Ons doel is het bieden van representatie, (h)erkenning en een veilige ontmoetingsplek voor alle mensen die zich verbonden voelen met de LGBTQ+ community.

Vanwege het aflopen van de bestuurstermijn van meerdere bestuursleden zoeken we een voorzitter, een secretaris en een algemeen bestuurslid.

Roze Filmdagen kent een staf van professionals die het festival organiseren, een grote groep vrijwilligers die tijdens het festival helpen om alles soepel te laten verlopen, en een bestuur. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat het doel van de stichting bereikt wordt. Om alle aspecten van de stichting goed te monitoren, bestaat het bestuur uit verschillende personen met elk hun eigen taak; de voorzitter, penningpersoon, secretaris, bestuurslid fondsenwerving en een algemeen bestuurslid.
Het bestuur vergadert een maal per maand samen met de festival director en de business manager.

In ons streven er écht voor al onze community members te zijn, kijken we nadrukkelijk naar hoe het bestuur is samengesteld. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden die de pluriformiteit van de samenleving en onze gemeenschap recht doen en ons willen helpen scherp te blijven in onze missie.

In maart 2022 vieren we in goede financiële gezondheid onze 25e editie. Idealiter zijn aspirant-bestuursleden tijdens deze editie beschikbaar om mee te lopen en kennis te maken met het festival. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, die maximaal één keer verlengd kan worden, en werken onbezoldigd. Het stichtingsbestuur werkt volgens de Code Cultural Governance.

In alle bestuursleden zoeken wij de volgende eigenschappen:

 • Je hebt affiniteit met film en de festivalsector en wil je inzetten om Roze Filmdagen in de toekomst uit te doen groeien tot een internationaal toonaangevend LGBTQ+ filmfestival.
 • Je bent deel van of hebt aantoonbare affiniteit met de LGBTQ+ community.
 • Je weet een goede balans te hanteren tussen betrokkenheid en distantie; je kan toezicht houden op het in hoofdlijnen uitvoeren van missie en beleid van de stichting en kan over deze punten strategisch en praktisch meedenken.
 • Je weet de balans te vinden tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
 • Je bent in staat beleidsmatige stukken te beoordelen.

Voorts zoeken we in de persoon van bestuursvoorzitter deze aanvullende kenmerken:

 • Je voelt je er comfortabel bij samen met de directie het gezicht te zijn van Roze Filmdagen. Je kan het festival vertegenwoordigen in de media, bij overheden, subsidiegevers en andere externe partijen.
 • Je erkent de behoeften en belangen van de verschillende leden van de LGBTQ+ community en gaat daar zorgvuldig mee om.
 • Je zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen het bestuur en tussen bestuur en bureau.
 • Je hebt een actieve maatschappelijke betrokkenheid en aantoonbare maatschappelijke contacten.
 • Je hebt aantoonbare bestuurlijke ervaring.
 • Je bent in staat de stichting te ondersteunen in het proces van professionalisering dat ze momenteel doormaakt.

Spreekt de functie je aan?

Solliciteer dan uiterlijk 14 februari 2022 door je cv en motivatie te sturen naar sollicitatie@rozefilmdagen.nl o.v.v. de positie waarop je solliciteert.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Annemarie van Iren (penningmeester) op 0653244164 of met Martijn Krediet (bestuurslid fondsenwerving) op 0618787601.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Roze Filmdagen is the biggest and longest running LGBTQ+ film festival in the Netherlands. Every spring, for 11 days, we show the best queer feature films, short films and documentaries from all around the world. Our goal is to offer representation, recognition and a safe meeting place, for all who feel connected with the LGBTQ+ community.

Because some board members are nearing the end of their term of office, we are looking for a president, a vice-president/secretary and a general board member.

Roze Filmdagen consists of a professional staff (they organize the festival), a big group of volunteers (they help out during the festival so that everything runs smoothly) and the board. The board is responsible for reaching the goal of the organization. In order to monitor all aspects of the organization, the board consists of various individuals, who all have their own task; the president, the treasurer, the vice-president/secretary, the board member for fundraising and the
regular board member. The board gathers once a month for a meeting with the festival director and the business manager.

In our aim to be an organization for all members of the LGBTQ+ community, we look emphatically at the composition of the board.
Therefore, we are looking for board members who do justice to the pluralism of the society and of our community, and who help us to focus on our mission.

Our 25th edition of the film festival will be held in march 2022, in good financial health. Ideally, aspiring board members are available during the festival to be introduced to and get an impression of the festival. Board members are appointed for a term of four years, with the maximum of one extension, and they work unsalaried. The board of the organization works according to the Code Cultural Governance.

We are looking for the following qualities in all board members:

 • You have affinity with film and the festival sector. You want to commit
  to make Roze Filmdagen evolve to an internationally leading LGBTQ+ film
  festival in the future.
 • You are a part of/ you have affinity with the LGBTQ+ community.
 • You can handle a good balance between involvement and distance; you can supervise the overall execution of the mission and the policy of the organization and you can think along strategically and practically about these aspects.
 • You know how to balance being critical and constructive.
 • You are able to judge policy documents.

Furthermore, we are looking for these additional qualities in the president of the board:

 • You feel comfortable being (together with the staff) the face of Roze Filmdagen. You can represent the festival in the media, at governments, funders and other external parties.
 • You acknowledge the needs and interests of the various members of the LGBTQ+ community and you handle this carefully.
 • You ensure a fruitful cooperation within the board and between the board and the staff.
 • You are active in your social involvement and you have demonstrable societal contacts.
 • You have demonstrable experience with working on a board.
 • You are able to support the organization in the process of professionalization, which it is currently experiencing.

Are you interested in (one of) these positions?

Apply before the 14th of february at the latest, by sending your cv and motivation to sollicitatie@rozefilmdagen.nl, also stating for which position you are applying.

Do you have further questions?

Contact Annemarie van Iren (treasurer) on 0653244164 or Martijn Krediet (board member for fundraising) on 0618787601.


Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated.